AVIS LEGAL

En compliment dels Articles 5 i 6 establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reglament 1720/2007 de 21 de desembre, l'informem que, en introduir les seves dades personals en aquesta pàgina web quedaran incorporats en un fitxer propietat de VALL D’ORIGENS SL  amb la finalitat de prestar els serveis sol · licitats.

Les dades obtingudes són les pertinents per a  la finalitat per a la qual s'han recollit i compleixen amb la normativa vigent de protecció de dades garantint les mesures de seguretat i confidencialitat en el tractament de les mateixes. Aquestes dades podran ser utilitzades per enviar-li informació dels nostres productes i serveis.

L'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades davant:

Responsable del Fitxer:

Nom: VALL D’ORIGENS SL

Direcció de l'oficina d'Accés: CL ENRIC GRANADOS 9 Codi Postal: 08007 Localitat: BARCELONA  Província: BARCELONA

CIF:   B64545544

Correu electrònic:  gestio@9granados.com

WEB:   http://www.9granados.com/

A més, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, l'informem que la nostre pàgina web té com a objectiu establir un canal d'informació,comunicació i serveis entre, i els seus clients i empleats a través d'Internet.

POLÍTICA DE PRIVACITAT WEB

1. Avís i informació legal

Aquest Avís Legal regula l'ús del servei de la pàgina web propietat de VALL D’ORIGENS SL   amb domicili social a CL ENRIC GRANADOS 9 Codi Postal: 08007 Localitat: BARCELONA Província: BARCELONA amb CIF B64545544 i que posa a disposició dels usuaris d'Internet.

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d'usuari de la web (en endavant, "Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta política de privacitat des del moment mateix en què l'Usuari accedeix al Web.

En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament aquest text en cadascuna de les ocasions en què es proposi consultar la web, ja que el contingut de la web pot patir modificacions.


2. Objecte

Aquesta web, propietat de, ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer els serveis i productes de l'entitat i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet.

L'accés i / o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari i l'acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d'aquelles altres particulars que, si escau , regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix.

En aquest sentit, es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu web.


3. Condicions d'accés a la web

3.1 Caràcter de la utilització de la web.

La web té com a objectiu establir un canal d'informació i comunicació entre l’empresa i els seus clients o interessats a través d'Internet, però, a través de la pàgina web no se sol·liciten ni recullen dades de caràcter personal.

3.2 Informació veraç.

L'usuari disposa d'una adreça de correu electrònic on pot fer arribar el seu CV. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

4. Ús de la pàgina web

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, el RD 1720/2077 de 21 de desembre, la Llei 34/2002 de 11 de juliol i la resta de normativa complementària, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

L'usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre activitats o serveis que la pàgina web posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús no conforme amb a les presents condicions generals

A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l'empresa propietària  de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús de la pàgina web i d'aquesta política de privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies de la web.

4.1 Ús del codi font

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informació i els continguts que es recullen en la pàgina web estan protegits per la legislació espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.

5. Continguts de la pàgina web

Els continguts de la pàgina web són posats a disposició de l'Usuari per VALL D’ORIGENS SL  com informació pròpia o, si escau, de tercers. D'aquesta manera VALL D’ORIGENS SL  posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos en la pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició a la pàgina web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors , així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, la present Política de Privacitat, les i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptades, i l'ordre públic.

quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o des compilació.

6) Links. 

La web podrà incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i / o gestionats per tercers, disponibles a través d'Internet.

La pàgina web no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços de continguts externs a aquest lloc. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat que no impliquen el suport, l'aprovació, comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

7) Protecció de Dades

Als efectes del que disposa la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, VALL D’ORIGENS SL  informa l'Usuari de l'existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per l'entitat i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els seus clients, el mateix té la possibilitat d'exercir, d'acord amb el que estableix aquesta normativa, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a VALL D’ORIGENS SL  amb domicili a CL ENRIC GRANADOS 9  Codi Postal: 08007 Localitat: BARCELONA Província: BARCELONA, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

VALL D’ORIGENS SL  pot rebre a través de correu electrònic dades de personals per a la gestió de candidatures a llocs de treball, si s'escau l'empresa es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-los i de destruir, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

L'usuari que facilita les seves dades personals enviant correu electrònic amb el seu currículum vitae, atorga el seu consentiment a VALL D’ORIGENS SL  per rebre de comunicacions, sempre relacionats amb serveis de l'empresa. Si no desitja rebre qualsevol d'aquestes comunicacions podrà comunicar-ho a l'adreça indicada en l'apartat 1 d'aquesta clàusula, mitjançant escrit en el qual obri data i signatura original.

8. Cookies 

La página web pot utilitzar Cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines web. Aquestes Cookies únicament es utilitzant per associar amb el navegador d'un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'Usuari.

L'usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Aquestes Cookies, s'utilitzen amb la finalitat de reconèixer els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests hagin accedit a la pàgina per primera vegada, sense que hagin de es produeixi nou registre en cada visita per accedir a les àrees de continguts. De la mateixa manera, s'utilitzen a efectes d'elaboració d'estadístiques per oferir a l'Usuari la possibilitat de personalitzar el lloc web d'acord amb els seus gustos i necessitats, de manera que no sigui necessari personalitzar en cada visita a aquest.

9. Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina web són propietat de VALL D’ORIGENS SL o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre que l'ús o accés a la pàgina web atribueixi a l'Usuari cap dret sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de VALL D’ORIGENS SL  o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari, en virtut del que estableix aquesta política de privacitat. Per tant, queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present web.

10. Publicitat

A la pàgina web podran allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió en la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació.

La nostra empresa no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

11. Responsabilitat

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui fer com a conseqüència de l' incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquesta Política de Privacitat, per la llei, o, si s'escau, per les condicions particulars que siguin d' aplicació.

11.1. Responsabilitat en l'Accés al Portal

VALL D’ORIGENS SL no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

11.2. Responsabilitat de la qualitat del servei i continguts

L'accés a la web no implica l'obligació per part de VALL D’ORIGENS SL de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

VALL D’ORIGENS SL  no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i / o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

11.3. Responsabilitat dels enllaços o links. 

El servei d'accés a la pàgina web pot incloure dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet. En aquests casos, VALL D’ORIGENS SL  no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, des actualització, in disponibilitat error i inutilitat dels continguts i / o serveis de els links o enllaços ni per qualsevol altre dany.

12. Legislació aplicable

Aquesta política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l'accés a la pàgina web, l'Usuari i VALL D’ORIGENS SL  acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de BARCELONA, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

A les presents condicions se'ls aplicarà també la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.

AVIS LEGAL DE LES COOKIES A L A WEB

A WEB

Fem servir  cookies per garantir el funcionament correcte del nostre portal web, millorant-ne la seguretat i per obtenir una eficàcia i una personalització superiors dels serveis que oferim als usuaris. Si continueu navegant o premeu el botó “ACCEPTAR” considerem que n’accepteu tot el seu ús. SI no accepteu l’ús, premeu el botó “NO ACCEPTAR” .

Podeu obtenir-ne més informació a la nostra POLITICA DE COOKIES.

POLITICA DE COOKIES

Ús de cookies

Aquest lloc utilitza galetes. Les cookies són petits arxius de text en que els navegadors emmagatzemen la informació durant la visita a les pàgines web. En les galetes, es poden recollir dades com l’adreça d'IP, l'adreça que vostè està visitant, el sistema operatiu, l’ idioma de navegació, així com altres informacions genèriques que poden ser recollides. Aquesta informació no s'associa amb qualsevol persona en particular, perquè només es informació estadística per analitzar la visibilitat dels diferents continguts del lloc web.

A continuació us oferim informació sobre quines galetes utilitza aquest lloc web, així com la manera de controlar la seva gestió i com eliminar-los completament.

Les galetes utilitzades per aquest lloc web

Aquesta plana web utilitza les galetes següents:

• Cookie de Google ANALYTICS: Google ANALYTICS és un servei gratuït que ofereix Google Inc. i que recull informació sobre les pàgines de la web consultada, a quina hora, quin navegador Web, etc. Posteriorment, aquesta informació s'envia als servidors de Google Inc. als Estats Units.

•Cookies d’aplicació “Add-this”:  add-this és un servei gratuït que li permet compartir pàgines d'aquest lloc web per diferents mitjans (correu electrònic, xarxes socials, etc.). Add-this compila informació estadística de la vostra navegació per proporcionar publicitat adaptada als seus hàbits de navegació en aquest lloc web o en qualsevol altre lloc.

Com es pot gestionar les galetes al navegador?

L'usuari pot gestionar galetes instal·lades al seu ordinador posant opcions del seu navegador. A continuació us mostrem com pot canviar la configuració de cookies en els navegadors més importants del mercat per a la versió de PC. Quan utilitzeu altres navegadors o plataformes, consulteu la documentació específica subministrada pel promotor del navegador. La informació mostrada aquí de configuració és per a les versions existents en el moment de la preparació d'aquesta documentació. És possible que les instruccions difereixin en les futures versions dels navegadors. En aquest cas, consulteu l'apartat corresponent del suport desenvolupador.

Les opcions es poden configurar per ajustar els permisos associats amb les cookies en el navegador de Google Chrome:

•Clicar en del menú situat en la barra d'eines.

•Seleccionar configuració.

•Clicar en Mostra opcions avançades.

•En la secció Privacitat feu clic al botó Configuració de continguts.

•En la secció Cookies es poden configurar les opcions.

Per a ajustar els permisos associats amb les galetes del navegador Mozilla Firefox:

•En la part superior de la finestra de Firefox, feu clic en el menú Eines.

•Seleccionar opcions.

•Seleccionar el panell Privacitat.

•En l'opció Firefox pot optar per utilitzar una configuració personalitzada per al historial per a configurar les opcions.

Per a ajustar els permisos relacionats amb les galetes al navegador Internet Explorer:

•En la part superior de la finestra d'Explorador d'Internet feu clic en el menú d’Eines.

•Anar a la pestanya de Seguretat i utilitzar l’opció Eliminar l’historial de navegació per suprimir les cookies.

Si bloqueja l'ús de cookies al seu navegador es possible que certs serveis o funcionalitats característiques del lloc web, poden no estar disponibles.

EnglishSpainCatalan